Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Urology Dpt

The urological laboratory of THERAPIS carries out:

 

Complete urological examination (u/s, urometry, clinical examination)

Cystoscopy – Bladder biopsy (flexible nephrocystoscope)

Prostate biopsy

External genital surgery

Emergency treatment – Ureteral stent placement (pig tail)

Injection of chemotherapeutic drugs in bladder Ca.

OUROLOGIKO