Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Gynecological Surgery

The department of gynecological surgery focuses on the female reproductive system and in particular on diseases of the uterus, ovaries, fallopian tubes, cervix and vagina.

Problems in a woman’s reproductive system, may affect her quality of life. In this department, we undertake to solve cases that require medical intervention or surgery.

Such cases may be: uterine bleeding, endometriosis, pelvic organ prolapse, fibroids, acute pelvic pain, incontinence and cancer.