Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Biopathology

The Biopathology Laboratory provides all the tests included in the medical specialty of biopathology, such as:

Microbiological
Biochemical
Immunological
Hormonology
Neoplasia markers
Prenatal Testing
Molecular Biology
Detection of Toxic Substances
Allergological
Drug levels
Cytological tests

The Laboratory supports the operation of the Clinic 24 hours a day, performing all tests, whether considered routine or more specialized.