Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Transurethral Laser Cystolithotripsy

Sep 14, 2021

Bladder stones are treated using transurethral cystolithotripsy with the use of a High Power Laser. Without an incision through the urethra with a special atraumatic tool under direct vision, the Urologist approaches the stone and pulverizes it using the Laser. The concretions are immediately removed from the tool so that the patient does not suffer from urinary stones postoperatively.

The patient, in the majority of cases, can be discharged the same evening and immediately return to work.

The stone in the bladder usually coexists with prostatic hyperplasia, that is, the enlargement of the prostate that causes obstruction and is responsible for the symptoms of urination as well as for lithiasis. It is important for the patient to be informed that the definitive solution to the problem of lithiasis will be achieved by simultaneously treating the hyperplasia by performing a transurethral prostatectomy, either with the TURis method or with the HOLEP (High Power Laser) method, giving a definitive solution to both problems of the patient in both lithiasis and prostatic hyperplasia with one operation.

 

Dr. Ioannis S. Katafygiotis MD,PhD,FEBU,FECSM

SURGEON UROLOGY-ANDROLOGIST

Doctor of the University of Athens

Fellow of the European Board of Urology

Fellow of the European Committee of Sexual Medicine

Retrained at Carl Gustav Carus, Dresden, Germany

Retrained at Hadassah Medical Center, Israel

Graduate of the American Society of Endourology