Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

 

 

Η εταιρεία “ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” είναι ένα πρότυπο διαγνωστικό, θεραπευτικό και χειρουργικό ιδιωτικό νοσοκομείο. Στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με γνώμονα την ορθή ιατρική διάγνωση, την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση με την ενδεδειγμένη νοσηλευτική περίθαλψη.

 

Στόχοι της εταιρίας αποτελούν:

 • η συνεχής συμμόρφωσή μας με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
 • η παροχή και η διασφάλιση ποιοτικής υπηρεσίας φροντίδας των ασθενών,
 • η διασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των διαγνωστικών εξετάσεων και των αποτελεσμάτων τους,
 • η αύξηση της ικανοποίησης των εργαζόμενων στην εταιρεία,
 • η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ).

 

Προκειμένου να επιτύχει τους προαναφερθέντες στόχους της, η εταιρία προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • εγκατάσταση και εφαρμογή ΣΔΠ,
 • συνεργασίας με αξιόπιστους προμηθευτές,
 • εξασφάλιση ανθρωπίνων και υλικοτεχνικών πόρων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών,
 • εγκατάσταση συστημάτων νέας τεχνολογίας,
 • συνεχής ενθάρρυνσης των εργαζομένων για βελτίωση και εκπαίδευση.

 

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ΣΔΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

 

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για:

 • την αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΔΠ
 • την εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου
 • την εξασφάλιση και παροχή των απαραίτητων πόρων για την τήρηση των απαιτήσεων του ΣΔΠ και τη συνεχή βελτίωσή του

 

Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό, υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους και ανασκοπείται ετησίως από τη Διοίκηση της εταιρίας.