Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

πνευμονολογικο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Πνευμονολογικό τμήμα του Therapis General Hospital πέραν της νοσηλείας ασθενών που χρήζουν κλινική αντιμετώπιση υποστηρίζεται και από:

Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας

Εκτελούνται καμπύλες ροής-όγκου, έλεγχος αναστρεψιμότητας βρογχικής απόφραξης, αρτηριοπαρακεντήσεις και μελέτη αναπνευστικών αερίων, οξυμετρίες, έλεγχος όγκων και χωρητικοτήτων πνευμόνων, εκτίμηση διαχυτικής ικανότητας, μέγιστων εισπνευστικών και εκπνευστικών στοματικών πιέσεων, δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών, έλεγχος βρογχικής υπεραντιδραστικότητας.

Βρογχοσκοπικό Εργαστήριο

Εκτελούνται διαγνωστικές βρογχοσκοπήσεις με λήψη των ενδεικνυόμενων υλικών (κυτταρολογικών, ιστολογικών, καλλιεργειών βρογχικών εκπλυμάτων, ανοσολογική μελέτη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος), θεραπευτικές βρογχοσκοπήσεις.