Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

I can’t find the words in my everyday speech. When should this innocent symptom worry me?

Jun 20, 2023

Many times during a demanding day, we forget the words related to objects, persons, etc. We try to recall the word we want and find it difficult. This symptom may last a few seconds until we get the hang of it.

Several times, we may use the wrong word for an object (e.g., we want to say water and say glass) because we have difficulty finding the right one, but we immediately recognize the mistake and correct it.

This particular phenomenon, which many of us experience, is very common and does not indicate any serious issues with the functioning of the brain. It’s simply a slight dysfunction in attention and recent memory, served by the frontal lobe, that usually reverses after a few seconds.

 

If we persist we will find the word we are looking for. Focusing on screens, multiple phone calls and constant communication with people in the environment contribute to the appearance of the phenomenon.

However, if the duration of these memory lapses exceeds one minute and they become a daily and very frequent occurrence, it’s important to consider seeking help. This is especially true if the issue is combined with other speech disorders, such as difficulty in reading and writing or constant errors in object recognition. In such cases, a neurosurgical evaluation and imaging test may be necessary.

Phaidonas Liakos MD PhD

Director of the Neurosurgery Clinic of Therapis General Hospital

Book your appointment today at 210 729 1111 or by filling out the form you will find HERE.

Find Therapis General Hospital on social media:

Instagram | Facebook | LinkedIn | YouTube