Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Fasting and meeting daily calcium needs? And yet it is possible!

Apr 11, 2023

Calcium is unquestionably one of the most important minerals in the human body and especially in women, since starting from the age of 19 and reaching the age of 50, women must consume approximately 1.000 mg of calcium on a daily basis. During fasting, however, it is very common for the body’s calcium needs to be neglected.

His Nutritionist writes Emphasis Clinic Ms. Marianna Dimopoulou.

Below, you will find the seven most important sources of calcium during fasting:

1. Soya and soy-based foods, e.g., soy milk, yogurt

soy, tofu (a type of soft cheese made from milk

soy), soy protein, and soy sauce are unquestionably some

of the most important sources of calcium you can consume

during fasting.

2. Good sources of calcium include beans, peas,

Lentils and chickpeas.

3. Nuts are also another good source of calcium, especially almonds.

4. We continue with the seeds and their derivatives. Tahini, a natural
product of sesame, is known for its high calcium content. Chia seeds and flaxseed also contain sufficient amounts of calcium.

5. Some vegetables, dark leafy & bitter are rich in calcium. For
example, spinach, cauliflower, turnip, okra, cabbage,
broccoli and Brussels sprouts.

6. Raw figs, oranges, gooseberries, blueberries and
Raspberries complete the list of fruits with the highest
calcium concentration.

7. Foods and drinks fortified with calcium include plant-based
milks and yogurts and certain types of cereals. It is good to
check the label to see how much calcium each contains
food.

Find the nutritionist Ms. Marianna Dimopoulou at the aesthetic and plastic surgery center Emphasis Clinic in Chalandri.

Contact Phone:

210 6819400